Ubezpieczenia w Leasingu

 • Bezpieczny Leasing* Ubezpieczenie spłaty leasingu

  Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - Amplico Life S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata leasingu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

   

  Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
  Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

   

  Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która: 

  • - ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 60 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu 
   - osoba fizyczna, która występuje w umowie jako leasingobiorca ( lub wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą ) 
   - podpisała deklarację przystąpienia do umowy
   
   
  Ochrona dla leasingobiorcy to m.in..:

  - spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami ( gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
  - spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

   

  Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?
  Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:
   
   
  Marsh Services Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
  Tel.22 456 42 34, 22 456 42 40
   
   

  * Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie korzystających z „Bezpieczny Leasing", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

  ** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

 • GAP - ubezpieczenie utraty wartości samochodu

  GAP FINANSOWY (SF)

  W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

  Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

  GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:
   ograniczenie straty finansowej
   niski koszt
   szybka wypłata odszkodowania.

  Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu.

  Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

  Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

  Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

  Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:
  1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
  2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu

  GAP FAKTUROWY (RTI)

  W przypadku szkody całkowitej (kradzież, pożar, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

  Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

  Wartość początkowa pojazdu nowego - wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego - wartości rynkowa w dniu zakupu.

  GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco, oraz ponadto:
   ograniczenie straty finansowej
   niski koszt
   szybka wypłata odszkodowania.

  Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu. Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu - aż do 60 miesięcy!

  Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi 1000 zł.

  Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

  Aby przystąpić do ubezpieczenia - wystarczy:
  1. zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
  2. podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy leasingu.